کارگاه مقاله نویسی ویژه طلاب سطح۱ در روز سه شنبه ساعت۱۰:۳۰در مدرس امام حمعه برگزار خواهد شد.

حضور کلیه طلابی که در کارگاه ثبت نام کرده اند ضروری است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به معاونت پژوهش مراجعه نمائید.