دسترسی کاربران

امکانات وِیژه


همکاران آموزش


 ۱- آقای مهدی فربرین کارشناس آموزش


۲- آقای محمد رضا منوچهرنیا اپراتور سامانه نجاح


۳- آقای صالح شکوری مسئول بایگانی


 

دیدگاهتان را بنویسید

از خدا بترسيد و تسليم ما باشيد،و امور خود را به ما واگذار كنيد،چون وظيفه ما است كه شما را بى‌نياز و سيراب نماييم، همان‌طورى كه ورود شما بر چشمه معرفت به وسيله ما مى‌باشد. (اكمال‌الدين/2/510)