بدین وسیله آیین نامه اعطای مجوز تحصیل همزمان به طلاب محترم بشرح ذیل اعلام می گردد؛

ماده ۱) شرایط لازم جهت تشکیل پرونده :

الف) دارا بودن مدرک سطح دو حوزه
ب) احراز صلاحیت لازم توسط معاونت آمارو بررسی

ماده ۲) زمان و نحوه تشکیل پرونده :

الف) تحویل درخواست متقاضیان و تشکیل پرونده هر ساله از اوّل مهر ماه تا پایان اسفند می باشد.
ب) درخواست متقاضیان در کمیسیون مربوطه بررسی و پس از تأیید (مطابق مصوبه ۲۹۲ شورای عالی) مجوز کتبی جهت ارائه به دانشگاه صادر می گردد.
تبصره : طلابی که حائز شرائط فوق هستند لازم است ابتدا نسبت به تشکیل پرونده در مدّت زمان تعیین شده اقدام و سپس در آزمون ورودی دانشگاه ها شرکت نمایند. بدیهی است بدون دریافت مجوز، اجازه تحصیل در دانشگاه را ندارند.

تذکرات :
۱- جهت طلابی که بدون دریافت مجوز اقدام به تحصیل همزمان کنند بعداً مجوز صادر نخواهد شد و مرکز مدیریت در قبال آنان مسئولیتی ندارد.
۲- کسانیکه بدون داشتن شرائط اقدام به تحصیل همزمان کنند به منزله انصراف از حوزه تلقی شده و از همه مزایای حوزه محروم می گردند و پذیرش مجدد آنها منوط به موافقت کمیسیون مزبور خواهد بود.
این آیین نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.

کمیسیون
اعطای مجوز تحصیل همزمان