اخبار حوزه

شرایط اختصاصی انتقال به حوزه استان البرز به شرح ذیل می باشد:

شرایط اختصاصی انتقال به حوزه استان البرز به شرح ذیل می باشد:

  1. پذیرش مدرسه مقصد و قبولی در مصاحبه
  2. تایید اخلاقی و سلامتی جسمی و عدم ملاحظه صیانتی در پرونده تحصیلی
  3. عدم وجود نواقص در پایه های تحصیلی (قبولی در دروس انتخابی سال گذشته و رشد تحصیلی مناسب)
  4. عدم وجود سنوات تحصیلی
  5. اولویت پذیرش در مقاطع ۲ و ۳ با طلاب استان البرز می باشد