پژوهش مطالب جدید

یک فنجان پژوهش، چکیده

برای چکیده نویسی یک سری اصول و قواعدی را باید مراعات کرد .

در عکس نوشته ذیل به به آن اصول اشاره می کنیم.