قرآن و عترت مطالب جدید

با چه کسی مشورت نکنیم؟

یک اصل ثابت و دقیق است که عبارت است از : «باهرکسی نمی شود مشورت کرد».  افراد سطح فکری وتوانمندیشان…